لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ماری جوانا

ماری جوانا، گل و حشیش از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه یا کانابیس به دست می آیند. وقتی این گیاهان به گل می‌رسند قسمت برگ، گل و دانه از گیاه ...

ترک ماری جوانا

مصرف ماری جوانا بر سیستم مغز در حال رشد اثرگذار بوده و لذا مصرف مداوم آن به وسیله جوانان منجر به اثرات منفی و دراز مدت بر رشد شناختی می ...