لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

بوپرنورفین

داروی بوپرنورفین برای ترک اعتیاد به انواع مواد افیونی مانند هروئین، مورفین و تریاک استفاده می شود. اشکال دارویی بوپرنورفین به صورت قرص خوراکی، قرص زیر زبانی، آمپول و پچ ...

ترک بوپرنورفین

درمان جایگزین با داروهاى نگهدارنده به جایگزین کردن مصرف آسیب رسان مواد افیونى غیرقانونى با داروهاى اوپیوئیدى گفته می شود. درمان نگهدارنده با داروهاى آگونیست به تجویز طولانى مدت داروهاى ...

ترک قرص ب ۲

قرص زیر زبانی ب ۲ نوعی شبه مخدر است که برای درمان اعتیاد به اوپیوئیدها به کار برده می‌شود. قرص ب ۲ بسیار اعتیاد آور است و وابستگی به آن ...

ترک مواد افیونی

درمان نگهدارنده با دارو یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرافیونی ...