لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

متادون

بسیاری بیماران می گویند اعتیاد به متادون بسیار خطرناک بوده و ترک آن هم بسیار مشکل است. در تحقیقات از افراد رها شده از مصرف هروئین، همگی معتقد بودند که ...

ترک مواد افیونی

درمان نگهدارنده با دارو یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرافیونی ...

ترک متادون

درمان نگهدارنده با متادون یکی از موثرترین مداخلات درمانی شناخته شده برای درمان وابستگی به مواد افیونی است که بیش از چهار دهه در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار ...