لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

اکستازی

اکستازی یک ماده محرک سیستم عصبی بوده که اولین بار در سال ۱۹۱۲ ساخته شد و در سال۱۹۷۰ به عنوان دارو برای درمان بیماران عصبی مورد استفاده قرار گرفت. از ...

ترک اکستازی

اکستازی ماده مخدر غیرقانونی و یک ماده محرک و روانگردان است که مصرف آن انرژی و شادی زیادی ایجاد می کند و همچنین قدرت تشخیص زمان و درک را از ...