لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

تریاک

بسیاری از بیماران معتاد، مصرف تریاک را برای کاهش نگرانی و فشارهای زندگی و همچنین کاهش دردهای جسمی آغاز می نمایند، غافل از این نکته که اگر چه تریاک در ...

ترک تریاک

تریاک ماده ای سمی است که از شیرابه خشخشاش به دست می آید و اکثر افرادی که به مصرف آن روی می آورند با این باور غلط که تریاک بیماری ...

ترک مواد افیونی

درمان نگهدارنده با دارو یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرافیونی ...