لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک مرفین

اعتیاد جسمی با مصرف مرفین، به دلیل افزایش تعداد گیرنده‌های عصبی و کاهش میانجی‌های عصبی موجود در سیستم عصبی مرکزی نیاز فرد مصرف‌ کننده هر روز بیشتر می‌شود، ایجاد می ...

مرفین

مورفین یکی از قوی ترین مواد مخدری است که از تریاک یا شیره گیاه خشخاش گرفته می شود. مورفین یا مرفین برای تسکین درد استفاده می شود و با تأثیر ...