لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

متادون

بسیاری بیماران می گویند اعتیاد به متادون بسیار خطرناک بوده و ترک آن هم بسیار مشکل است. در تحقیقات از افراد رها شده از مصرف هروئین، همگی معتقد بودند که ...

ترک متادون

درمان نگهدارنده با متادون یکی از موثرترین مداخلات درمانی شناخته شده برای درمان وابستگی به مواد افیونی است که بیش از چهار دهه در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار ...