لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

مسکالین

مسکالین ترکیب فعال و اصلی (آلکالوئید سمی) موجود در نوعی از کاکتوس است. مسکالین با ایجاد توهمات بصری شدید برای فرقه های بومی حائز اهمیت بود که اثرات آن همانند ...

ترک مسکالین

مصرف مسکالین باعث ایجاد توهم های شدید می شود. به طوری که رنگ ها و صداها را واضح تر و شفاف تر می بیند و می شنود. گذر زمان را ...