لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

هروئین

هروئین نوعی ماده مخدر نیمه مصنوعی است که مصرف آن اثرات سویی به همراه دارد. مصرف کنندگان هروئین از قدرت واقعی این مخدر یا محتویات اصلی آن آگاهی درستی ندارند، ...

ترک هروئین

ترک هروئین با سم زدایی های بسیار سریع و همراه با بیهوشی تقریباً همیشه با شکست همراه می باشند. عموم بیماران وابسته به هروئین، نیازمند دوره های طولانی مدت درمان ...