لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک قرص خواب آور

مهم ترین عیب قرص های خواب آور اعتیاد و وابستگی به آن ها در صورت مصرف دراز مدت است. وابستگی یعنی وقتی مصرفشان را متوقف می‌کنید، دچار علائم ترک اعتیاد ...

قرص خواب آور

قرص های خواب آور همیشه برای مصرف در یک دوره تجویز می شوند اما با ایجاد حالت سرخوشی در فرد سوء مصرف آغاز می شود و تجدید مکرر نسخه در ...