لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک مرفین

اعتیاد جسمی با مصرف مرفین، به دلیل افزایش تعداد گیرنده‌های عصبی و کاهش میانجی‌های عصبی موجود در سیستم عصبی مرکزی نیاز فرد مصرف‌ کننده هر روز بیشتر می‌شود، ایجاد می ...

مورفین

مورفین ماده مؤثر و جز اساسی تریاک بوده و ۷ تا ۱۴ درصد آن را تشکیل می‌دهد این ماده به صورت گرد سفید یا کرم و گاهی قرمز آجری و ...

مرفین

مورفین یکی از قوی ترین مواد مخدری است که از تریاک یا شیره گیاه خشخاش گرفته می شود. مورفین یا مرفین برای تسکین درد استفاده می شود و با تأثیر ...