لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

سیگار

مصرف دخانیات از سال ها پیش شایع بوده است، اما آن چه در مورد آسیب های سلامتی ناشی از استعمال سیگار وجود دارد بسیار جدی است. عمر افراد سیگاری ده ...

ترک سیگار

نیکوتین در تمام محصولات تنباکویی یافت می شود و به اندازه هروئین یا کوکائین قدرت اعتیاد آوری دارد. این نیکوتین موجود در سیگار است که باعث می شود به مصرف ...