لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

مورفین

مورفین ماده مؤثر و جز اساسی تریاک بوده و ۷ تا ۱۴ درصد آن را تشکیل می‌دهد این ماده به صورت گرد سفید یا کرم و گاهی قرمز آجری و ...

ترک مواد افیونی

درمان نگهدارنده با دارو یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرافیونی ...

مرفین

مورفین یکی از قوی ترین مواد مخدری است که از تریاک یا شیره گیاه خشخاش گرفته می شود. مورفین یا مرفین برای تسکین درد استفاده می شود و با تأثیر ...