لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک نیکوتین

به دلیل این که نیکوتین دارای اثر اعتیاد آوری قوی است، مانع بزرگی در برابر اجرای برنامه های ترک سیگار محسوب می شود. به همین دلیل درمان اعتیاد به سیگار ...

سیگار

مصرف دخانیات از سال ها پیش شایع بوده است، اما آن چه در مورد آسیب های سلامتی ناشی از استعمال سیگار وجود دارد بسیار جدی است. عمر افراد سیگاری ده ...

نیکوتین

در سال ۲۰۰۹، بیش از هفتاد میلیون آمریکایی سیگار می کشیدند. با وجود اثبات قطعی اثر کشندگی آن، متأسفانه سیگار کشیدن هنوز هم یکی از مواردی است که به طور ...

ترک سیگار

نیکوتین در تمام محصولات تنباکویی یافت می شود و به اندازه هروئین یا کوکائین قدرت اعتیاد آوری دارد. این نیکوتین موجود در سیگار است که باعث می شود به مصرف ...