لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

وابستگی به مواد مخدر

در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، شدت مصرف به حدی نیست که وابسته تلقی شوند. این گروه از بیماران، مکرر و به طور متناوب مواد مخدر مصرف کرده تا به ...

طبقه بندی انواع مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر، بیماری یا اختلالی است که تمامی و یا بخشی از زمینه های عملکرد فردی را در بر می گیرد. اعتیاد یک علامت است نه ریشه اصلی ...

اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر یک سیر است. هیچ‌ کس از ابتدا نمی خواهد معتاد شود، به عبارتی هیچ‌ کس قصد معتاد شدن ندارد. تمام افراد در خطر ابتلا به اعتیاد ...

سوء مصرف مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر رابطه تنگاتنگی با احساس خوشبختی و جهان بینی و نگرش های اخلاقی افراد دارد. میزان رضایت از زندگی، احساس تساهل و تسامح به رفتارهای خارج از ...

ترک اعتیاد

متأسفانه افراد سودجو برای تبلیغ مواد مخدر ادعای عدم اعتیاد آوری آن را می‌کنند ولی در واقع تمامی مواد مخدر اعتیاد روانی دارند ولی برخی اعتیاد جسمی ندارند. ترک اعتیاد ...